TƯ VẤN VÀ CUNG CẤP GIẢI PHÁP QTNNL

PROJECT 1:

Tái cấu trúc hệ thống vận hành, hệ thống nhân lực hiệu quả cho doanh nghiệp

Tư vấn

PROJECT 2:

Xây dựng và quản trị quỹ lương hiệu quả tại doanh nghiệp

Tư vấn

PROJECT 3:

Xây dựng hệ thống Quản trị hiệu suất, mục tiêu theo KPIs, OKRs, BSC, OGMSs

Tư vấn

PROJECT 4:

Nắm vững kiến thức về hệ thống thu nhập theo 3Ps

Tư vấn

PROJECT 5:

Hệ thống báo cáo quản trị Nguồn nhân lực hỗ trợ quyết định nhân sự

Tư vấn

PROJECT 6:

Vững Audit hệ thống lương và thuế thu nhập cá nhân

Tư vấn

PROJECT 7:

Hệ thống Quản trị nhân tài (Talent management)

Tư vấn

PROJECT 8:

 Hệ thống Đào tạo & Phát triển vốn nhân lực cho doanh nghiệp

Tư vấn

RÀ SOÁT VÀ TƯ VẤN THỦ TỤC HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Hồ sơ, thủ tục pháp lý đúng pháp luật ban đầu về Nhân sự cho các công ty, doanh nghiệp mới

Tư vấn

Sửa chữa các hệ thống vận hành đảm bảo đúng theo yêu cầu pháp luật, tránh rủi ro pháp lý

Tư vấn

Xây dựng hệ thống lương, thưởng, chế độ và BHBB, thuế TNCN đảm bảo tuân thủ pháp luật

Tư vấn

PHÒNG NHÂN SỰ THUÊ NGOÀI: DỊCH VỤ CHỐT CÔNG TÍNH LƯƠNG

Chức năng hoàn chỉnh phòng Nhân sự

Tư vấn

Tính lương và Quản trị lương

Tư vấn

Thực hiện thủ tục BHXH, PIT

Tư vấn

Quản trị Hiệu suất

Tư vấn

Đào tạo hệ thống Quản trị & Phát triển NNL

Tư vấn